Geur en fijnstof

Onderwerp Geur- en stofonderzoek bij Breecamp Energie te Zwolle
Datum 30 mei 2016
Auteur(s) A. van Boheemen (Witteveen+Bos)

Het totale rapport vindt u hier.

Met metingen en berekeningen is onderbouwd dat de geur van Breecamp Energie regelmatig in de directe omgeving te ruiken valt, waardoor enige hinder kan optreden. De situatie is te verbeteren door de schoorstenen te verhogen. De geur blijft af en toe waarneembaar, maar zal naar verwachting niet meer tot hinder leiden. De concentratie aan fijnstof die de centrale veroorzaakt is gering ten opzichte van de achtergrond, het totaal blijft ongeveer twee maal onder de Europese grenswaarde voor luchtkwaliteit.

De metingen zijn uitgevoerd door gecertificeerde instanties, bij maximale productiecapaciteit onder normale omstandigheden. Voor het berekenen van de concentraties in de omgeving is gebruik gemaakt van een specialistisch computerprogramma. Deze werkwijze is algemeen gebruikelijk.

Voor geur is enige waarneembaarheid toegestaan, de gemeente bepaalt waar de grens van redelijkheid ligt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het provinciale beleid, dat uitgaat van een streefwaarde (waaronder geen hinder te verwachten valt) en een richtwaarde (waaronder hinder aanvaardbaar wordt geacht).

In dat geval ligt de streefwaarde voor 176 uur per jaar op een maximum van 0,5 ouE/m3 (Europese odour-unit per kubieke meter), waarbij de geur nét (niet meer) te ruiken valt. De richtwaarde bedraagt dan maximaal 1,5 ouE/m3.  Onderstaande afbeelding toont links de huidige situatie, waarbij aanvaardbare hinder optreedt. Rechts is de situatie na verhoging van de schoorstenen, waarbij hinder niet langer aannemelijk is.

Bij 9 uur per jaar kan een streefwaarde worden aangehouden van 2,0 ouE/m3 en een richtwaarde van 6,0 ouE/m3. Ook in dat geval zorgt schoorsteenverhoging voor verschuiving van een situatie met aanvaardbare hinder naar een situatie waarin normaal gesproken geen hinder optreedt.

Voor fijnstof bedraagt de hoogst berekende jaargemiddelde concentratie in de omgeving 20,4 µg/m3 (microgram per kubieke meter), wat ruim binnen de Europese norm van 40 blijft. Deze bevinding correspondeert met gegevens van de Provincie.

Van dit totaal is 19,28 µg/m3 aanwezig in de achtergrond en 1,15  µg/m3 afkomstig van de centrale. Door verhoging van de schoorstenen neemt de bijdrage van Breecamp Energie af naar maximaal 0,45  µg/m3.